Vedtægter

Herunder kan du læse vedtægterne for:

Foreningen “Svartlögas Fremtid” CVR 39924773

Gennemgået af den stiftende bestyrelse: Sara Grønborg, Oscar Yran, Dina Lundvall Nielsen, Rasmus Velling, Hanne Møller, Mette Klith, Urban Engberg og Finn Andersen

§1 Formål

 • Et fællesskab om skibet Svartlöga.
 • Opbygge Svartlöga gennem innovative tekniske løsninger, og erfaringer fra det traditionelle skibshåndværk
 • På længere sigt, skal skibet danne rammerne for videndeling, uddannelse, kultur, eventyr og fællesskab til søs og på land
 • Et kulturprojekt der danner rammerne for kunst og visionær tænkning, i brydningszonen mellem hav og land

   

Svartlöga tilbyder sine medlemmer:

 • arbejdsfællesskab om at opbygge Svartlöga gennem innovative løsninger og renovering efter traditionelle principper.
 • sejlads oplevelser og læring af sømandsskab
 • fest, hygge og netværk på tværs af generationer og baggrund.
 • mulighed for at bruge skibet til både arrangementer så som; formidling, workshops, udstillinger, koncerter, forestillinger, cafeer, køjepladser m.m.

§2 Hjemsted

 • Fregatshavnen i Ebeltoft  (Syddjurs Kommune)
 • De Danske Farvande

§3 Medlemmer

 • Alle der kan forene sig med Svartlögas formål og er klar på at bidrage, kan søge om medlemskab i foreningen.
 • Foreningen ejer og driver det hele, men bestyrelsen tager større afgørelser. For at kunne være en del af bestyrelsen skal man bidrage aktivt til skibets tilblivelse. Fx gennem Fondsarbejde, håndværkertimer, donationer. Medlemmer inviteres til arbejdsweekender, sejladser, fester og støtteopgaver efter evne og tid.

§4 Eksklusion

 • Hvis et medlem modarbejder foreningens formål.
 • Hvis et medlem udsætter sig selv, skibet eller andre for fare.
 • Bestyrelsen har bemyndigelsen til at ekskluderer et medlem på baggrund af de ovennævnte punkter.

§5 Kontingent

 • Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
 • Det årlige kontingent drøftes på generalforsamlingen.
 • Hvis et medlem mangler at betale kontingent, får vedkommende en påmindelse og en frist for indbetaling, indenfor 1 måned.
 • Et medlem må skylde sit kontingent i 6 måneder, før vedkommende bliver slettet som medlem.
 • Unge under 15 år er frataget krav om kontingent.
 • Medlemmer kan søge om fritagelse eller nedsættelse af kontingent  (bestyrelsen tager afgørelsen).

§6 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • Generalforsamlingen sker én gang om året, senest d. 1. december.
 • Generalforsamlingen bliver varslet to uger før dato, pr e-mail til alle medlemmer.
 • Alle medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent har stemmeret.
 • Medlemmer der har været involveret i Svartlöga i minimum et år og arbejder aktivt for sagen, har fortrinsret til at stille op til bestyrelsesposter (anciennitet gælder for foreningen Svartlögas venner).
 • Bestyrelsen eller 51 % af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinært generalforsamling på alle tidspunkter af året.

På generalforsamlingen vil der være følgende punkter til dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse: Minimum 7 poster (Formand 2 år, næstformand 1 år, kasser´ 2 år, 2 menige medlemmer 1 og 2 år, 2 suppleanter 1 og 2 år.
 7. Diskussion af indkomne forslag
 8. Eventuelt

§7 Bestyrelse

 • Bestyrelsen består af  en formand, næstformand, kassér, to menige medlemmer og to suppleanter.
 • Bestyrelsesposterne genvælges ved generalforsamlingen, når det er tid til genvalg for den enkelte.
 • Bestyrelsen er skibets reder. Bestyrelsen er valgt demokratisk på generalforsamlingen. Foreningen ejer og driver det hele. Det betyder i korthed, at her er ikke ejere og ikke-ejere. Større beslutninger træffes demokratisk på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen driver foreningen, således at formålet varetages.
 • Bestyrelsen har ansvar for den daglige drift og sikkerhed af skibet, indsamling af kontingenter, afgøre beslutninger, indkalder og inviterer medlemmerne til arrangementer, beslutte hvad der skal i begivenhedskalenderen, holde Svartlöga synlig i offentligheden, organisere renovering af Svartlöga.
 • Formandens hovedområde er, et generelt overblik over Svartlögas, beskaffenhed, daglig drift og sikkerhed. Organiserer  og inviterer til arbejdsweekender. Sammen med kasséren underskrive på økonomiske transaktioner. Foreningens ansigt udadtil. Er fuldmægtig.
 • Næstformands hovedområde er at være suppleant for formanden og hjælpe formanden i sine opgaver.  Er fuldmægtig.
 • Kassérens hovedområde er indsamling af kontingenter, bogfører løbende udgifter og indtægter, stå til rådighed for fondsansøgninger om Svartlöga. Sammen med formanden underskrive på foreningens økonomiske transaktioner. Er fuldmægtig.
 • Menige medlem 1 og 2´s hovedområder er at hjælpe de ovenstående i opgaver der sker løbende og/ eller tage over hvis en af de ovenstående (på nær formanden) bliver længervarende syge.
 • Suppleant 1 og 2’s hovedområde er at overtage hvis et menigt medlem bliver længerevarende syg eller hvis et menigt medlem overtager kassér eller næstformand. Suppleanter må deltage i alle bestyrelsens møder.

§8 Økonomi

 • Foreningen hæfter med foreningens formue.
 • Foreningens regnskab følger kalenderåret med start d. 1/1 til 31/12
 • Godkendelse af årsregnskabet foretages på generalforsamlingen, af foreningens revisor med hans/hendes tilføjelser.
 • Det forventes af revisoren vurderer om regnskabet er rigtigt, opfylder foreningens vedtægter og andre love og regler.
 • En revisor skal have regnskabet tilsendt to uger før generalforsamlingen.
 • Der skal være to underskrifter på økonomiske transaktioner. Både formand og kassér skal underskrive.
 • Formanden er den ene tegningsberettigede i bestyrelsen.
 • Næstformanden  er den anden tegningsberettigede i bestyrelsen.
 • Kassér er den tredje tegningsberettigede i bestyrelsen.
 • Fuldmagt gives til formand, næstformand og kassér.

 

§9 Vedtægtsændringer

 • Bestyrelsen kan sende forslags om vedtægsændringer, når vedtægterne ikke længere er i trit med Svartlögas virkelighed, eller står i vejen for Svartlögas overlevelse.
 • Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen. Anmodning om vedtægtsændring skal foreligge 2 uger før generalforsamlingen.
 • En vedtægtsændring sker med 2/3 flertal.

§10 Opløsning af foreningen

 • Foreningen bliver nedlagt, hvis der på to generalforsamlinger efter hinanden er ⅔ flertal for det. Den ene generalforsamling må gerne være en ekstraordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen inviterer nøglepersoner med til drøftelse af hvad formuen skal doneres til. Det skal dog være et formål som deler interesser med foreningen.
 • Bestyrelsen tager den endelige beslutning.
 1. Hvis der opstår problemer vedtægterne ikke tager højde for
 • Hvis der opstår situationer som vedtægterne ikke tager højde for, er det bestyrelsens opgave at løse konflikten. Eventuelt indkalde til generalforsamling, hvis der er splittelse i bestyrelsen.
 • Det vil altid være bestyrelsens opgave at varetage foreningen og skibets interesser og formål.
 • Det forventes at bestyrelsesmedlemmerne indtager en saglig og løsningsorienteret holdning i konflikter, selvom de kan være indblandet.
 1. Hvis vedtægterne ikke overholdes
 • Foreningen er selvregulerende. Det betyder at man som medlem er med til at sørge for at vedtægterne overholdes.
 • Som medlem kan man bringe irregular omgang med vedtægterne til bestyrelsen opmærksomhed, eller gennem at mobiliserer 51 % af medlemmerne, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Vedtægterne er er gået igennem af den stiftende bestyrelse:

Formand – Sara Grønborg

Næstformand – Dina Lundvall Nielsen

Kasér – Rasmus Velling

Suppleant – Urban Engberg

Suppleant – Finn Larsen

menig medlem – Hanne Møller

Vedtægterne for “Svartlögas Fremtid”, blev afholdt d. 7 oktober 2018 og er underskrevet af referenten og dirigenten.