Vedtægter

Herunder kan du læse vedtægterne for:

Sejladsforeningen Svartlögas venner – SSV:

§ 1 – Navn og hjemsted:

stk. 1. Foreningens navn er: Sejladsforeningen Svartlögas venner

stk. 2. Foreningen er hjemhørende på skibet Svartlöga ejet af Henrik Grønborg

stk. 3. Svartlöga er en 72 fods svensk minestryger ombygget til et tomastet sejlskib

§ 2 – Formål:

stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for kendskab til og muligheden for sejlads med Svartlöga

stk. 2. Formålet fremmes ved gennem introduktions- og øvelsessejladser, i Danmark og Norden, at samle og oplære et netværk af interesserede gaster med henblik på:
– at planlægge og gennemføre langturssejladser med sejlskibet Svartlöga
– at give mulighed for øvelse og optjening af sejltid for Yachtskippere
– at lære om skibsvedligeholdelse, sejlads og sikkerhed på havet
– at arbejde med kunst i det maritime og kultur på tværs

§ 3 Medlemskab

stk. 1. Alle der vil støtte foreningens formål eller deltage i foreningens sejladser bliver medlem i SSV.  Børn og unge under 12 år bliver medlem til halv pris.

stk. 2. Når der fremsættes ønske om medlemskab udleveres foreningens vedtægter. Indmeldelse foretages ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidigt er det nye medlems accept af foreningens vedtægter.

stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der skønnes at modarbejde foreningens interesser.

§ 4 Foreningens ledelse

stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes på Svartlöga eller TSA Århus.

Foreningens daglige arbejde ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse.
Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer og 2 suppleanter. Man er valgbar til bestyrelsen efter to års kontinuerligt medlemskab af foreningen og er myndig. Man vælges for en toårig periode, suppleanter dog for en etårig periode. Formand og kasserer er på valg i ulige år. Næstformand og sekretær er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Svartlögas ejer Henrik Grønborg er fast medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper efter behov og interesse.

stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes senest 1. juni. Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 3. Årskontingent betales i forbindelse med deltagelse i en sejlads, dog senest 1. maj.

Dagsorden til generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens årsberetning
3.Regnskab for sidste regnskabsår
4.Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
5.Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
6.Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.Valg af bestyrelsessuppleanter
9.Valg af revisor og af revisorsuppleant
10.Eventuelt

§ 5 Regnskab

Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den årlige ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet præsenteres på generalforsamlingen.

Foreningen kan ikke stifte gæld.

§ 6 Foreningens opløsning

stk. 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Ejeren af Svartlöga, Henrik Grønborg, kan opløse samarbejdet med foreningen, hvis formålet for foreningen ikke længere kan varetages i samarbejde med Svartlöga.

stk. 2. Foreningens formue skal i forbindelse med opløsning doneres ligeligt mellem TSA Århus og Svartlögas ejer

Vedtaget på Sejladsforeningen Svartlögas venners stiftende generalforsamling d. 1. juni 2013, og revideret i 2017 samt forelagt for medlemmer deltagende på generalforsamlingen d. 4. maj 2017.